Endret: 26 okt 2018     Opprettet: 24 okt 2018

Reseksjonering

Etterhvert som fler og fler bygger ut, eller har ønske om å bygge ut, så ser vi det nå som fornuftig å dele informasjon om reseksjonering. Her kommer en beskrivelse av hvordan reseksjonering gjennomføres

Notat fra styret vedrørende utbygging og omdisponering av arealer

Styret har vært i kontakt med OBOS for en vurdering av påbygg og andre varige endringer av Sameienes arealer. Under følger de føringer som er pålagt seksjonseiere i Svaneveien Sameielag i henhold til eierseksjonsloven.

Historie og faktiske forhold

Svaneveien Sameielag (heretter sameielaget) springer ut av et større boligselskap som tidligere bestod av samtlige eiere i sameielaget og samtlige eiere i det som i dag heter Lilleskogen Sameielag. Ved deling av det opprinnelige boligselskapet, ble tomten oppdelt i flere mindre tomter. Sameielaget ble opprettet for å ivareta interessen til 72 eiere. Eierne er fordelt i 18 firemannsboliger. Alle 18 firemannsboliger ligger på hver sin fradelte eiendom, og er seksjonert som eierseksjonssameier med 4 seksjoner i hvert sameie. I og med at hver eiendom er seksjonert, gjelder eierseksjonsloven for hvert av de 18 sameiene. Det følger av eierseksjonsloven at det årlig skal avholdes årsmøte (heretter husmøte).

Mulige endringer og omdisponering av arealer i eierseksjonssameiet der husmøte kreves

-  Ombyggelse, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen

    o   Hvis godkjenning av påbygging må det i ettertid reseksjoneres i henhold til Oslo kommunes regler

    o   Søknad må sendes til Plan- og bygningsetaten

-   Omdisponering av fellesarealer, herunder

    o   Bytte av bod

    o   Bytte av hageparsell

    o   Varig endring av hageparsell (terrasser, parkering med mer)

Regler for husmøte

For hver sak som omhandler ombygging, påbygging eller omdisponering av fellesarealer vil det derfor kreves et husmøte med alle fire seksjonseiere. For at endringen skal godkjennes kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer. Dersom alle fire eiere kommer, må tre stemme for. Dersom tre møter, må to stemme for. Dersom det bare er to eller en som møter, kan ingen stemme mot.

Et husmøte vil være første steg i prosessen for endringer nevnt over. Seksjonseier må videre gjøre undersøkelser på om Oslo kommune skal involveres og om det foreligger krav til reseksjonering (for eksempel ved utbygging).

For ytterligere spørsmål ta kontakt med styret på mail.

Regler ved omdisponering av arealer

Alt utomhusareal (inklusive hager) er seksjonert som fellesareal. Dersom en eller flere eiere

skal disponere hage eksklusivt, kreves det beslutning på husmøte med 2/3 flertall.

Husmøtet kan enten vedta å legge deler av hagen som tilleggsdel til en eller flere

seksjoner. Dette krever 2/3 flertall jf. eierseksjonsloven 49, bokstav b. Ved seksjonering av

areal i grunn som tilleggsdel, kreves det at arealet måles opp. Det påløper her en relativt

stor kostnad for hvert areal som oppmåles (anslagsvis mellom kr 10 000,- og kr 20 000,-).

Alternativt kan husmøte vedta å legge hageareal som eksklusiv bruksrett til en eller flere

seksjoner i henhold til bestemmelsene i eierseksjonslovens § 25, 5. ledd. Bruksretten må

gjøres tidsbegrenset for maksimalt 30 år. Forlengelse er ikke tillatt.

Mvh

Svaneveien Sameielag

v/Styret