22 aug 2019

Brannvern

Vi bor tett sammen, og ryddighet i fellesareal er viktig når vi kommer til rømningsveier

Redegjørelse fra styret vedrørende brannvern og rømningsveier

Styret viser til diskusjon om rømningsveier på årsmøte i Svaneveien Sameielag 2019. Under følger en kort redegjørelse om brannforskrift , husordensregler, samt styrets og den enkeltes ansvar for brannvern.

Forskrift om brannforebygging (brannforskriften)

§ 2 i brannforskriften definerer virkeområde for bestemmelsene, herunder plikter for ”eiere og brukere av byggverk til å forebygge brann”. Styret vil i denne sammenheng kunne betraktes som eiere, mens den enkelte sameier vil kunne betraktes som både eier og bruker av byggverket.

Styrets arbeid

Styret sørger årlig for kontroll av røykvarslere og manuelt slokkeutstyr - dette gjøres av Trygg og Sikker.  Feil og mangler følges opp og utbedres for hver husstand. Hvert hus skal også ha en branninstruks og en brukerveiledning for brannpanel tilgjengelig i gangen. Styret minner om instruksene og forventer at sameiere setter seg inn i disse. Styret minner også om at installasjon av nytt ildsted  eller der det er gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget skal meldes til kommunen.

Styret vurderer det ellers at det systematiske sikkerhetsarbeidet er tilpasset byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Plikter for den enkelte sameier (brukeren av byggverket)

Det gis her et utdrag fra kapittel 3. Forebyggende plikter for brukeren av byggverk

§ 11. Brannsiker bruk av byggverk

Den som har rett til å bruke et byggverk skal:

a)

sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket

b)

unngå unødig risiko for brann, og sørge for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke reduseres

c)

informere eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann

d)

ved forhold som vesentlig reduserer brannsikkerheten, straks gjennomføre ekstraordinære tiltak inntil risikoen er normalisert.

Styret ber sameiere særlig merke seg punkt b) som hensyntar at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke reduseres. Styret håper at denne vurderingen kan gjøres skjønnsmessig og internt hvert hus.

Det vurderes videre at det systematiske sikkerhetsarbeidet er tilpasset risikoen for brann som følge av virksomhetens bruk av byggverket.

Husordensregler

Det fremgår av husordensreglene for Svaneveien Sameielag, punkt 5, 1. setning: ”Sameierene eller beboerne i det enkelte hus plikter i fellesskap å sørge for renhold og orden i trapper og kjellerrom.” Punktet har ikke behov for ytterligere begrunnelse, og det forventes at beboere i det enkelte hus kommer til enighet om hva som legges i dette.

Generelt

Styret håper at redegjørelsen er forståelig og at den fungerer som en veiledning i det forebyggende arbeidet med brannsikkerhet. Vi ber det enkelte eierseksjonssameiet (huset) ta kontakt med styret hvis det oppleves at utstyr ikke fungerer som det skal eller at rømningsveier ikke opprettholder sin funksjon.

Vi ber om at denne vurderingen gjøres internt før styret kontaktes.

Mvh

Svaneveien Sameielag

v/Styret